2017

WF Wolves & Taura Bots – Humanoid TeenSize Team Description for RoboCup 2017

T. Bolze, V. Dallasta, R. Gerndt, A. Gabel, T. Heuer, O. Krebs, T. Lorenz, I. David Riano Salamanca, F. Stiddien, R. da Silva Guerra

 

2016

WF Wolves & Taura Bots Humanoid – Kid Size Team Description for RoboCup 2016

B. Anders, F. Stiddien, O. Krebs, R. Gerndt, T. Bolze, T. Lorenz,  X. Chen

2014

Team Description Paper RoboCup WM 2014 João Pessoa Humanoid
R. Gerndt, S. Krupop, F. Stiddien, O. Krebs, T. Bolze, A. Hannemann, M. Xia and T. Lorenz

Team Description Paper RoboCup WM 2014 João Pessoa @Work
R. Gerndt, A. Hitzmann, A. Gabel, P. Wentscher

2013

Dynamic Ball Kicking for Humanoid Robots
R. Gerndt, O. Krebs; September 2013

Team Description Paper RoboCup WM 2013 Eindhoven Humanoid
R. Gerndt, J. Carstensen, S. Krupop, T. Bolze, F. Stiddien, O. Krebs

 

2012

Team Description Paper RoboCup WM 2012
J. Carstensen, S. Krupop, T. Bolze and R. Gerndt

2011

Team Description Paper RoboCup WM 2011 Istanbul Humanoid
R. Gerndt, S. Krupop, S.Ciesielski, J. Carstensen, T.Bolze; Januar 2011

2010

Team Description Paper RoboCup WM 2010 Singapur Humanoid
R. Gerndt, S. Krupop, C. Schridde, J. Carstensen, Sön. Michalik, Sör. Michalik, R. Benedix ; Januar 2010

2009

Team Description Paper RoboCup WM 2009 Graz Humanoid
R. Gerndt, S. Krupop, C. Schridde, J. Carstensen, Sön. Michalik, Sör. Michalik, T. Büchner, E. Siewert, R. Benedix ; Februar 2009

Team Description Paper RoboCup IranOpen 2009
R. Gerndt, S. Krupop, C. Schridde, J. Carstensen; Februar 2009

2008

Team Description Paper RoboCup WM 2008 Suzhou
R. Gerndt, B. Koltermann, S. Krupop, J. Schick, C. Schridde, H. Spille, M. vor dem Berge; Januar 2008